ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അസിസ്റ്റൻറ് , കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ് താത്കാലിക  നിയമനം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

അസിസ്റ്റൻറ് , കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റൻറ് താത്കാലിക നിയമനം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Download File