ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അതിഥി അധ്യാപക നിയമനം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അതിഥി അധ്യാപക നിയമനം റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ

——————————

1. ചരിത്ര പഠനസ്കൂൾ

2. മാധ്യമ പഠനസ്കൂൾ

3. സോഷ്യോളജി സ്കൂൾ

4. പരിസ്ഥിതി പഠനസ്കൂൾ

Download File