ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സോഷ്യോളജി സ്കൂൾ  സമൂഹ പഠനം:എഴുത്തും വായനയും  എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം-2021 ഒക്ടോബർ 27

സോഷ്യോളജി സ്കൂൾ സമൂഹ പഠനം:എഴുത്തും വായനയും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം-2021 ഒക്ടോബർ 27