ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സോഷ്യോളജി സ്കൂൾ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം-2021 ഒക്ടോബർ 6

സോഷ്യോളജി സ്കൂൾ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം-2021 ഒക്ടോബർ 6