ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍:   സാധ്യതകളും പരിമിതികളും

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍: സാധ്യതകളും പരിമിതികളും