ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സംസ്‌കൃതി- നാഷണൽ സെമിനാർ (2023 മാർച്ച് 7 ,8 ,9 )

സംസ്‌കൃതി- നാഷണൽ സെമിനാർ (2023 മാർച്ച് 7 ,8 ,9 )

ഒന്നാം ദിവസം