ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ബഹു. വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ (ഡോ.) സാബുതോമസ് ആദ്യമായി മലയാള സർവകലാശാല സന്ദർശിക്കുന്നു

ബഹു. വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ (ഡോ.) സാബുതോമസ് ആദ്യമായി മലയാള സർവകലാശാല സന്ദർശിക്കുന്നു