ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വികസന പഠന സ്കൂൾ -“കേരളത്തിൻ്റെ വികസന സങ്കൽപ്പങ്ങൾ’ പ്രഭാഷണം നടത്തി(16/11/2021)

വികസന പഠന സ്കൂൾ -“കേരളത്തിൻ്റെ വികസന സങ്കൽപ്പങ്ങൾ’ പ്രഭാഷണം നടത്തി(16/11/2021)