ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറായി  ഡോ. പ്രജിത് ചന്ദ്രൻ ചുമതലയേറ്റു

മലയാള സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറായി ഡോ. പ്രജിത് ചന്ദ്രൻ ചുമതലയേറ്റു