ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ബഹു. വൈസ്‌ചാൻസലർ ഡോ. അനിൽ വള്ളത്തോൾ  ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് നൽകുന്നു

മലയാള സർവകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ബഹു. വൈസ്‌ചാൻസലർ ഡോ. അനിൽ വള്ളത്തോൾ ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് നൽകുന്നു