ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഓർച്ച 2022-മന്ത്രി വി . അബ്ദുറഹിമാൻ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ

ഓർച്ച 2022-മന്ത്രി വി . അബ്ദുറഹിമാൻ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ