ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. സ്വപ്‌നാറാണി എസ്.എസ്

ഡോ. സ്വപ്‌നാറാണി എസ്.എസ്

ഡോ. സ്വപ്‌നാറാണി എസ്. എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എം.എ സോഷ്യോളജി, കേരളസര്‍വകലാശാല

എം.ഫില്‍, സോഷ്യോളജി, കേരള സര്‍വകലാശാല

പിഎച്ഛ്.ഡി സോഷ്യോളജി വകുപ്പ് കേരളസര്‍വകലാശാല

താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ

Sociology of Gender, Migration Studies, Sociology of India, Sociological Theories, Gerontology, Urban Sociology, Research Methods.

വിശദമായ പ്രൊഫൈലിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക