ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഡോ. സ്മിത കെ. നായർ

ഡോ. സ്മിത കെ. നായർ

ഡോ. സ്മിത കെ. നായർ

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാല, വക്കാട് പി ഒ, തിരൂർ, മലപ്പുറം ഡി., കേരളം, ഇന്ത്യ 676502

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

പി.എച്ച്.ഡി- ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് , ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, കേരള സർവകലാശാല

എം. ഫിൽ. കോഗ്നേറ്റീവ് സയൻസ്  , ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, കേരള സർവകലാശാല

എം.എ.ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്

പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്

വിശദമായ പ്രൊഫൈലിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക