ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. എം സന്തോഷ്

ഡോ. എം സന്തോഷ്

ഡോ. എം സന്തോഷ്

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല, വക്കാട് പി. ഒ, തിരൂർ, മലപ്പുറം ഡി., കേരളം, ഇന്ത്യ 676502

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

  • പിഎച്ഛ്.ഡി, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, കേരള സർവകലാശാല
  • എം.ഫിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കേരളാ സർവകലാശാല
  • എം.എ. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് കേരളാ സർവകലാശാല

താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ

ഫൊണറ്റിക്സ്, ഫൊണോളജി, ഭാഷാ അദ്ധ്യാപനം, സോഷ്യലിസ്റ്റിംഗ്സ്, ഫീൽഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ഗ്രാമീണ പാരമ്പര്യം

പ്രവൃത്തി പരിചയം

മലയാള ഭാഷാ പഠന വിദഗ്ധരായ റിസോഴ്സസ് / ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ (ജൂലായ് 2009 - ആഗസ്റ്റ് 2013) SRLC , സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ്, മൈസൂർ)

മലയാള സർവകലാശാലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (ഓഗസ്റ്റ് 2013 മുതല്‍)

വിശദമായ പ്രൊഫൈൽ കാണുന്നതിന്.

 

 

Phone : 9446554056

Email :santhoshmanazhy@gmail.com