ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ

ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ

ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ

ഫാക്കൽറ്റി ഡീൻ & പ്രൊഫസർ,തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വക്കാട് പി ഒ, തിരൂർ, മലപ്പുറം ഡി., കേരളം, ഇന്ത്യ 676502

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എം.എ. അപ്ലൈഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, എം. ഫിൽ , ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ,പിഎച്ച്.ഡി , ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് (കേരള സർവകലാശാല)

താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖല

 സൈദ്ധന്തിക ഭാഷാശാസ്ത്രം, പ്രയുക്ത ഭാഷാശാസ്ത്രം, നരവംശ ഭാഷാശാസ്ത്രം, ഭാഷയും ജനിതകശാസ്ത്രവും