ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ

ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ

ഡോ. എം. ശ്രീനാഥൻ

പ്രൊഫസർ,തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസര്‍വകലാശാല, വക്കാട് പി ഒ, തിരൂർ, മലപ്പുറം ഡി., കേരളം, ഇന്ത്യ 676502

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

  • എം.എ. അപ്ലൈഡ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്
  • എം. ഫിൽ ,ഭാഷാശാസ്ത്രം
  • പിഎച്ഛ്.ഡി , ഭാഷാശാസ്ത്രം (കേരള സർവകലാശാല)

താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖല

സൈദ്ധന്തിക ഭാഷാശാസ്ത്രം, പ്രയുക്ത ഭാഷാശാസ്ത്രം, നരവംശ ഭാഷാശാസ്ത്രം, ഭാഷയും ജനിതകശാസ്ത്രവും

വിശദമായ പ്രൊഫൈൽ കാണുന്നതിന്