ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

2019 സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി ) ആക്റ്റ്

2019 സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി ) ആക്റ്റ്