ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

വൈസ് ചാന്‍സലര്‍

ഇ-മെയില്‍ -  vc@temu.ac.in

ഫോണ്‍ - 0494 2631230

പ്രൊഫസർ (ഡോ.) സാബു തോമസ്

പ്രൊഫസർ (ഡോ.) സാബു തോമസ് മലയാള സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായി ചുമതലയേറ്റു .

അധ്യാപന ഗവേഷണമേഖലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചപ്രൊഫസർ (ഡോ.)  സാബു തോമസ്    നിലവിൽ കോട്ടയം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറാണ്.പോളിമർ സയൻസിലും, നാനോടെക്നോളജിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ ലോകശ്രദ്ധനേടിയവയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഗവേഷണ ജേണലുകളിൽ   1200 ലധികം ലേഖനങ്ങളും, സ്വതന്ത്രരചനകളും  എഡിറ്റ് ചെയ്തതുമായ 165 പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റേതായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

           ഇവയിൽ  122 എണ്ണം എച്ച്- ഇൻഡക്സ്  നിലവാരത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചവയാണ്. ഈ പഠനങ്ങളെ മുൻനിറുത്തി 72, 0000 പരാമർശങ്ങൾ ഗവേഷണരചനകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.രാജ്യാന്തരതലത്തിലും അന്തരാഷ്ട്രതലത്തിലും നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള  പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ് വൈസ്ചാൻസലർ പദവി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ അക്കാദമിക് നിലവാരമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സർവകലാശാലകളിലൊന്നായി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയെ മാറ്റിത്തീർത്തു.ഫലോന്മുഖ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനത്തിലുടെ ഉന്നതനിലവാരമുള്ള അക്കാദമിക് സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനും,  അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.