ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പ്രോജക്ട്-പരിസ്ഥിതി പഠനം

പ്രോജക്ട്-പരിസ്ഥിതി പഠനം

”കല്ലായി പുഴയുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചിത്രങ്ങളുലൂടെ ഒരു പഠനം” എന്ന ഹ്രസ്വഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ പ്രോജക്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.