ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നെറ്റ് /ജെ.ആർ.എഫ് നേടിയവർ-വികസനപഠനം

നെറ്റ് /ജെ.ആർ.എഫ് നേടിയവർ-വികസനപഠനം

അനുശ്രീ പി പി

Email: anusreecltappu@gmail.com

Phone: 8592016780

NET/JRF: നെറ്റ്

Course: M A Development Studies

YEAR:2020


 

വിഷ്ണു സോമരാജൻ

Email: vishnusomarajan333@gmail.com

Phone: 7025708638

NET/JRF: നെറ്റ്

Course: M A Development Studies

YEAR:2020