ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

മാധ്യമപഠന ഫാക്കൽറ്റി

മാധ്യമപഠന ഫാക്കൽറ്റി

മാധ്യമ പഠന സ്‌കൂൾ

മാധ്യമ പഠന വിഭാഗം എം.എ ജേർണലിസം ആൻഡ് മാസ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എം.ഫിൽ പി.എച്ഛ്.ഡി എന്നീ തലത്തിലുള്ള അക്കാദമിക ബിരുദങ്ങൾ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
ചലച്ചിത്ര പഠന സ്‌കൂൾ

മാധ്യമ പഠന ഫാക്കൽറ്റിയുടെ കീഴിൽ 2015 ആഗസ്റ്റിലാണ് ചലച്ചിത്ര കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചത്.ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പഠന...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക