ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍-സാഹിത്യം

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍-സാഹിത്യം

  • പൈതൃകഗ്രന്ഥാവലിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടു പുസ്തകങ്ങള്‍ സംശോധനം ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
  • കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍ എഴുതിയ കേരളം ഡോ. സി. ഗണേഷ് സംശോധനം ചെയ്തു. എസ്. കെ. നായരുടെ രചനയായ പ്രാചീനസുധ ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ് സംശോധനം ചെയ്തു.