ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഭാഷാ ശാസ്ത്രം

ഭാഷാശാസ്ത്രം

ഭാഷാ സാങ്കേതികവുമായ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഷ ശാസ്ത്ര പരിശീലനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഭാഷാശാസ്ത്ര കോഴ്സ് വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.കംപ്യൂട്ടിങ്ങ് ഭാഷ...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക