ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാളഭാഷാപഠന ഫാക്കൽറ്റി

മലയാളഭാഷാപഠന ഫാക്കൽറ്റി

ഭാഷാശാസ്ത്ര സ്‌കൂൾ

ഭാഷാ സാങ്കേതികവുമായ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഷാശാസ്ത്ര പരിശീലനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഭാഷാശാസ്ത്ര കോഴ്സ് വിഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കംപ്യൂട്ടിങ്ങ് ഭാഷാശാസ്ത്രം,...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക