ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സെമിനാറുകൾ / വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ-സംസ്കാര പൈതൃകപഠനം

സെമിനാറുകൾ / വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ-സംസ്കാര പൈതൃകപഠനം

 • സംസ്‌കൃതി: പൈതൃകസംരക്ഷണം സാധ്യതകള്‍, പ്രവണതകള്‍ – 03.12.2014 – 05.12.2014
 •  നങ്ങ്യാര്കൂഭത്ത്: ആസ്വാദനപരിശീലനം – ഉഷാനങ്ങ്യാര്‍ – 02.02.2015
 •  പ്രഭാഷണം: ഡോ. സത്യനാഥ് – 06.02.2015
 •  താളിയോല സംരക്ഷണം – ത്രിദിന ശില്പശാല – പി.എല്‍. ഷാജി, 02.03.2015 – 04.03.2015
 •  പൈതൃക ക്ലബ് രൂപീകരണം – 05.03.2015
 •  പരിസ്ഥിതി: പൈതൃകം – വികസനം (സെമിനാര്‍) – മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് – 06.03.2015
 •  പൈതൃകസര്വേ് ശില്പശാല – 11.03.2015
 •  ത്രിദിനഫോക്‌ലോര്‍ സമ്മേളനം – 09.05.2015
 •  പുരാരേഖാലയപഠനവും സംരക്ഷണവും – സി.പി. അബ്ദുല്‍ മജീദ് – 04.06.2015 – 18.06.2015
 •  സംസ്‌കാരപൈതൃകം: സംരക്ഷണവും പ്രയോഗവും – 23.06.2015
 •  പൈതൃക വ്യവസായം – പ്രഭാഷണം – സ്‌കറിയ സക്കറിയ, 24.06.2015
 •  പൈതൃകവ്യവസായം – പ്രഭാഷണം – അജു കെ. നാരായണന്‍ – 25.06.2015
 • ഗുണ്ടര്ട്ട്യ ലെഗസി ഇന്‍ ട്യുബിന്ഗെന്‍ സര്വ‍കലാശാല – ഡോ ഹെയ്ക് ഒബര്ലിരന്‍ – 16.07.2015
 •  ഹസ്തലിഖിത വിജ്ഞാനീയം – പ്രഭാഷണം – ഡോ. പി.വി. വിശാലാക്ഷി – 18.09.2015
 •  തമിഴകത്തിലെ നഗരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ – പ്രഭാഷണം – ഡോ. സെല്വാകുമാര്‍, 14.10.2015
 • ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ചരിത്രരചനയുടെ രീതിശാസ്ത്രം – പ്രൊഫ. വൈ. സുബ്ബരായലു – 19.10.2015
 • സംസ്‌കാരപൈതൃകപഠനം ചതുര്‍ ദിന ദേശീയ സെമിനാര്‍ – 15.12.2015 – 18.12.2015
 •  ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതിക ശില്പശാല – 17.02.2016 – 19.02.2016
 •  പൈതൃകസര്വേബ – 2016 – ഏപ്രില്‍ – ആരംഭിച്ചു.
 •  പൈതൃക മ്യൂസിയം – 25.08.2016 ബഹു: നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ ശ്രീ. പി. രാമകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
 •  സംസ്‌കൃതി – പൈതൃക സമ്മേളനം – 27.03.2017
 •  ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ – ഡോ. എസ്. ഹേമചന്ദ്രന്‍, കെ.എച്ച്. ഹുസൈന്‍ – 21.07.2017
 • സംസ്‌കാരപൈതൃകപഠന കൂട്ടായ്മയായ ‘പ്രതിവാദം’ എന്ന അക്കാദമിക ഫോറം ആംരംഭിച്ചു.