ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ-സംസ്കാര പൈതൃകപഠനം

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ-സംസ്കാര പൈതൃകപഠനം

  1. ‘നോട്ടം’ – സാഹിതി പ്രത്യേക പതിപ്പ്, സംസ്‌കാരപൈതൃകപഠന വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ത്ഥി പ്രസിദ്ധീകരണം.
  2. സംസ്‌കൃതി – പൈതൃക സംരക്ഷണം: സാദ്ധ്യതകള്‍, പ്രവണതകള്‍, (സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധങ്ങള്‍).