ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നെറ്റ് /ജെ.ആർ.എഫ്-സംസ്കാര പൈതൃക പഠനം

നെറ്റ് /ജെ.ആർ.എഫ്-സംസ്കാര പൈതൃക പഠനം

സജീവ് എൻ യു

Email: sajeevnu558@gmail.com

Phone: 7907955906

NET/JRF: ജെ.ആർ.എഫ് 

Course: എംഫിൽ സംസ്കാര പൈതൃക പഠനം

YEAR:2020


 

അനശ്വര എസ്

Email: 

Phone: 8129615797

NET/JRF: ജെ.ആർ.എഫ് 

Course: എംഫിൽ സംസ്കാര പൈതൃക പഠനം

YEAR:2020

 


അമൽജിത്ത് പി കെ

Email: amaljithpk4@gmail.com

Phone: 8547671627

NET/JRF: ജെ.ആർ.എഫ് 

Course:എം.എ. മലയാളം സംസ്കാര പൈതൃക പഠനം

YEAR:2020