ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പൈതൃകപഠന ഫാക്കൽറ്റി

സംസ്കാര പൈതൃകപഠന സ്‌കൂൾ

കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ സംസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അന്തര്‍വൈജ്ഞാനിക പഠനകോഴ്‌സാണിത്. സംസ്‌കാരപൈതൃക പഠനത്തിന്റെ ചരിത്രവും, സിദ്ധാന്തവും, കേരളത്തിന്റെ അധിവാസഘടനയും സാംസ്‌കാരിക ഭൂമിശാസ്ത്രവും,...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക