ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

സംസ്കാര പൈതൃകപഠനം & ചരിത്രം

സംസ്കാര പൈതൃകപഠനം

കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ സംസ്‌കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ അന്തര്‍വൈജ്ഞാനിക പഠനകോഴ്‌സാണിത്. സംസ്‌കാരപൈതൃക പഠനത്തിന്റെ ചരിത്രവും, സിദ്ധാന്തവും, കേരളത്തിന്റെ അധിവാസഘടനയും സാംസ്‌കാരിക ഭൂമിശാസ്ത്രവും,...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
ചരിത്രം

മലയാളഭാഷയുടെയും ഒപ്പം സംസ്‌കാരത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതത് മേഖലകളില്‍ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍ മലയാളസര്‍വകലാശാലയുടെ പ്രഥമലക്ഷ്യമെന്നിരിക്കെ ലോകത്തിന്...

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക