ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ്

രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ്

ഇ-മെയില്‍ - registrar@temu.ac.in

ഫോണ്‍- 0494 2631230

ഡോ. ഡോ. കെ എം ഭരതൻ

മലയാള സർവകലാശാലയുടെ പൈതൃക പഠനസ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകനായ ഡോ. കെ എം ഭരതൻ നിലവിൽ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ് ആയി സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു.