ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ്

രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ്

ഡോ. റെജിമോന്‍ പി.എം.

നിലവിൽ മലയാളസർവകലാശാലയിൽ പരീക്ഷ കൺട്രോളർ ആയ ഡോ. പി എം റെജിമോൻ ഇപ്പോൾ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറുടെ ചുമതലകൾ കൂടെ നിർവഹിക്കുന്നു .