ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഭിന്നഭാഷാശേഷി കോർപ്പസ്

ഭിന്നഭാഷാശേഷി കോർപ്പസ്

ഭാഷ ഭിന്ന ശേഷി കോർപസ്സിന്റെ ട്രയൽ ഡാറ്റ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ ഫോം ഉപയോഗിക്കുക