ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ബിരുദാനന്തരബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ  അപേക്ഷ ഫോറം

ബിരുദാനന്തരബിരുദ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫോറം