ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പൈതൃകസര്‍വേ

പൈതൃകസര്‍വേ

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ സര്‍വകലാശാല നടത്തിയ പൈതൃകസര്‍വേ പൂര്‍ത്തിയായി. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് അമ്പതുശതമാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഈ സര്‍വ്വേ നടത്തിയത്. അസംഖ്യം പുരാവസ്തുക്കളും സ്മാരകങ്ങളും പുരാരേഖകളും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് സര്‍വേവഴി സാധിച്ചു. വിശദമായ ഫോട്ടോ ഡോക്യുമെന്റേഷനും സംരക്ഷണപരിപാടികളും നടന്നു വരുന്നു.. 2016 ഏപ്രിലില്‍ വയനാട് ജില്ലയിലെ പൈതൃകസര്‍വേ ആരംഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മറ്റു ജില്ലകളിലും ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം.