ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

എഴുത്തച്ഛൻ പഠനകേന്ദ്രം

എഴുത്തച്ഛൻ പഠനകേന്ദ്രം

എഴുത്തച്ഛന്‍ പഠനങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു പഠനകേന്ദ്രം 2015 ആഗസ്ത് 31-ന് ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്രം എം.ടി.വാസുദേവന്‍ നായര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എഴുത്തച്ഛനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ആഴമേറിയ പഠനങ്ങളും ഗവേഷണവും കേന്ദ്രം ഉന്നം വെയ്ക്കുന്നു. ഇതുസംബന്ധിയായി പുതു വിവര്‍ത്തകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം എഴുത്തച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച മുഴുവന്‍ അറിവുകളെയും ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 • ഡിജിറ്റല്‍ ആര്‍ക്കൈവ്‌സ് സ്ഥാപനം
 • എഴുത്തച്ഛന്‍ നിഘണ്ടു നിര്‍മാണം
 • എഴുത്തച്ഛന്‍ രേഖകളുടെ ക്രമീകരണം
 • എഴുത്തച്ഛന്‍ ജീവിതരേഖയുടെ നിര്‍മാണം
 • എഴുത്തച്ഛന്‍ മ്യൂസിയനിര്‍മാണം
 • എഴുത്തച്ഛന്റെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് ലോകതലത്തില്‍ വ്യാപിപ്പിക്കല്‍
 • എഴുത്തച്ഛന്‍ ഗവേഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്‍
 • മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഘടനകളുടെയും സംയോജിതമായ പ്രവര്‍ത്തനം
 • എഴുത്തച്ഛന്റ കവിതകളുടെ വ്യാപകമായ പഠനം
 • എഴുത്തച്ഛന്‍ കൃതികളുടെ വിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്‍

ഉപദേശകസമിതി

 •   ശ്രീ സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍
 • ഡോ. ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി
 • ഡോ. വി.ആര്‍ പ്രബോധ ചന്ദ്രന്‍ നായര്‍
 • ഡോ. സി. രാജേന്ദ്രന്‍
 • ഡോ. പി.എം. വിജയപ്പന്‍
 • ഡോ. ടി.ബി. വേണുഗോപാലപണിക്കര്‍
 • ഡോ. എസ്.കെ. വസന്തന്‍
 • ഡോ. കെ.പി. ശങ്കരന്‍
 • ഡോ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണന്‍
 •  ഡോ. പി. നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
 • ഡോ. എന്‍. അജയകുമാര്‍
 • ഡോ. എം. ആര്‍. രാഘവവാരിയര്‍
 • ശ്രീ കെ.പി. രാമനുണ്ണി
 • ഡോ. എം. ശ്രീനാഥന്‍
 • ഡോ. ടി. അനിതകുമാരി
 • ഡോ. കെ.എം. അനില്‍

ഉപദേശകസമിതിയുടെ ആദ്യയോഗം 2015 ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു. മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ നിര്‍വഹിക്കേണ്ടുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് യോഗം ആലോചിച്ചു. അധ്യാത്മരാമായണത്തിന്റെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെയും സംശോധിതപതിപ്പുകള്‍ വ്യാഖ്യാനത്തോടൊപ്പം തയ്യാറാക്കുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികള്‍ക്കുള്ള ഹിന്ദി വിവര്‍ത്തനവും ദേശിയതലത്തില്‍ ഡല്‍ഹി കേന്ദ്രമാക്കി എഴുത്തച്ഛന്‍ സെമിനാറും യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് വന്നു. എഴുത്തച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയവരില്‍നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആരായാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. പ്രൊഫ. എം. ശ്രീനാഥനെ എഴുത്തച്ഛന്‍ പഠനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രൊഫ. ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണനെ എഴുത്തച്ഛന്‍ ഗ്ലോസറി തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള എഡിറ്ററായി ചുമതലപ്പെടുത്തി. എഴുത്തച്ഛന്‍ നിഘണ്ടുനിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഉപദേശകസമിതിയായി പ്രൊഫ. കെ. പി. ശങ്കരന്‍, ഡോ. ചാത്തനാത്ത് അച്യുതനുണ്ണി, പ്രൊഫ. എസ്. കെ. വസന്തന്‍, ഡോ പി. എം. വിജയപ്പന്‍ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എഴുത്തച്ഛന്‍ പഠനകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രോജക്ട് സ്റ്റാഫിനെയും നിയമിച്ചു.