ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമം

വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമം

വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമത്തിനുള്ള കമ്മിറ്റികള്‍

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കാനും അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനുമായി വിവിധ കമ്മിറ്റികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

 

 നക്ഷത്ര സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്

 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം

മലയാളസര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സര്‍ഗശേഷി പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അവരുടെ രചനകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നല്‍കി വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി അയ്യായിരം രൂപ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതാണ്.

 പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടി

  • വിദഗ്ദ്ധരായ പരിശീലകരെയും മോട്ടിവേഷന്‍ പ്രഭാഷകരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടത്തുന്ന ജീവനനൈപുണി പരിശീലനങ്ങള്‍.
  • സിവില്‍ സര്‍വീസ് ഓറിയന്റേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം 2016
  • യു.ജി.സി.യുടെ നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പരിശീലനം

വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമ ഡീന്‍

 

 റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ സെല്‍

  • വിദ്യാര്‍ഥിക്ഷേമ ഡീനിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലുള്ള ഈ സെല്‍ കാമ്പസ് റാഗിംഗ് വിമുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
  • സര്‍വകലാശാല റാഗിംഗ് വിമുക്ത, ലഹരിവിരുദ്ധ കാമ്പസായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാഹനം

  • നഗരത്തിൽ നിന്നും അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പസ്സിലേക്ക് അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി സർവകലാശാല വാഹന സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
  • വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സൗകര്യം സൗജന്യമാണ്

ഹോസ്റ്റൽ

  • നിലവിൽ വാടകകെട്ടിടത്തിലാണ് ഹോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
  • ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം നൽകുന്നു

പുസ്തക കൂപ്പണ്‍ പദ്ധതി

 

പഠനയാത്ര

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പഠനയാത്ര സൗകര്യം സർവകലാശാല ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.