ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

തുല്യതാ പരീക്ഷ (തദ്ദേശവികസനപഠനം )