ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

കമ്മറ്റികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

കമ്മറ്റികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബ്

നൈപുണ്യ വികസന സമിതി

യു.ജി.സി. നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍

വിദ്യാര്‍ത്ഥി ക്ഷേമ സമിതി

അദ്ധ്യാപക രക്ഷാകര്‍തൃസമിതി

ഉന്നത ഭാരത അഭിയാന്‍

ജേണല്‍ പ്രസിദ്ധീകരണ കമ്മിറ്റി

സ്വയം മൂക് കോഴ്സ്

ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശനിയമസമിതി

ഇന്‍ക്യുബേഷന്‍ സെന്‍റര്‍ കമ്മിറ്റി

എന്‍.ഐ.ആര്‍.എഫ് (നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റാങ്കിങ്ങ് ഫ്രെയിം വര്‍ക്ക്)

അടല്‍ ബാങ്കിങ്ങ് ഓഫ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്‍സ് ഓണ്‍ ഇന്നവേഷന്‍ അച്ചീവ്മെന്‍റ്സ്

വിദ്യാര്‍ത്ഥി പരാതി പരിഹാര സമിതി

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദേശീയ സര്‍വെ സമിതി

അക്കാദമിക് മോണിറ്ററിംഗ് സെല്‍

പ്ലെയ്സ്മെന്‍റ് സെല്‍

ഹരിത പ്രോട്ടോകോള്‍ സമിതി

ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതി

പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടന

വനിതാ പരാതിപരിഹാര സെല്‍

പ്രോജക്ട്-കമ്മിറ്റി