ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഐ.ക്യു.എ.സി

ആമുഖം

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിലയിരുത്തലിനും അക്രഡിറ്റേഷനും ഗുണനിലവാരവും ഉയര് ത്തുന്നതിനും ഉള്ള ആക്ഷന് പ്ലാന് അനുസരിച്ച്, ബാംഗ്ലൂരിലെ നാഷണല് അസസ്മെന്റ് ആന് ഡ് അക്രഡിറ്റേഷന് കൗണ് സില് (NAAC) ഒരു ഗുണനിലവാര ത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡമായി ഒരു ഇന്റേണല് ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന് സ് സെല് (ഐ.ക്യു.എ.സി) സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിര് ദേശിക്കുന്നു. ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയആയതിനാൽ, IQAC സ്ഥാപനത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപജീവനത്തിനും ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനത്തിൽ ബോധപൂർവവും സ്ഥിരവും കാറ്റലിറ്റിക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുക യാണ് IQAC-യുടെ പ്രധാന ദൗത്യം. ഇതിനായി, അംഗീകാരാനന്തര കാലയളവിൽ, പീർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടെ സമഗ്ര അക്കാദമിക് മികവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അതിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളും നടപടികളും സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ക് വഴിനൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ഇനിപ്പറയുന്ന പേജുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് സെല്ലിന്റെ (IQAC) രൂപീകരണത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കും. IQAC-യുടെ പ്രവർത്തനം ഗുണമേന്മ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ സംരംഭങ്ങളുടെ ആന്തരികവത്കരണത്തിന്റെയും സ്ഥാപനവൽക്കരണത്തിന്റെയും ആദ്യ പടിയാണ്.