ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ

അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ഫോമുകൾ

അധ്യാപക / അനധ്യാപക ജീവനക്കാർക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോം