ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

2020-21 അധ്യയന വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഐഡി കാർഡ് ഫോറം

2020-21 അധ്യയന വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഐഡി കാർഡ് ഫോറം

                                                                                                       

ഐഡി കാർഡ് ഫോറം

2020 – 21 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഐഡി കാർഡ് ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ചഫോറം, ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് എന്നിവ iqac@temu.ac.in എന്ന ഇ – മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ഒക്ടോബർ 31ന് മുൻപായി അയക്കേണ്ടതാണ്

Download File