ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർഥികൾ പാലിക്കേണ്ട കോവിഡ്‌ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർഥികൾ പാലിക്കേണ്ട കോവിഡ്‌ മാനദണ്ഡങ്ങൾ

Download File