ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സർവകലാശാല നടത്തുന്ന എം.എ 2, 4 സെമസ്റ്ററന്ത്യപരീക്ഷകൾ 2019 ഏപ്രിൽ 08, 10, 12, 17, 20 തിയതികളിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

സർവകലാശാല നടത്തുന്ന എം.എ 2, 4 സെമസ്റ്ററന്ത്യപരീക്ഷകൾ 2019 ഏപ്രിൽ 08, 10, 12, 17, 20 തിയതികളിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

Download File