ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Download File