ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സോഷ്യോളജി സ്കൂൾ – ” മാറുന്ന സമൂഹവും മാറേണ്ട സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ചിന്തകളും ” എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ . അനിൽ മുഹമ്മദ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.

സോഷ്യോളജി സ്കൂൾ – ” മാറുന്ന സമൂഹവും മാറേണ്ട സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ചിന്തകളും ” എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ . അനിൽ മുഹമ്മദ് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു.