ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാഹിത്യ ഫാക്കൽറ്റി,കലാ ഫാക്കൽറ്റി ,പൈതൃകപഠനം ഫാക്കൽറ്റി -ഫാക്കൽറ്റി ഉപദേശകസമിതികൾ  രൂപീകരിച്ചു  ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

സാഹിത്യ ഫാക്കൽറ്റി,കലാ ഫാക്കൽറ്റി ,പൈതൃകപഠനം ഫാക്കൽറ്റി -ഫാക്കൽറ്റി ഉപദേശകസമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Download File