ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാഹിത്യം, ആർട്സ്,, പൈതൃകപഠനം – എന്നീ ഫാക്കൽറ്റികളുടെ ഉപദേശകസമിതികളിലെ ചെയർമാൻമാർ പൊതുസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

സാഹിത്യം, ആർട്സ്,, പൈതൃകപഠനം – എന്നീ ഫാക്കൽറ്റികളുടെ ഉപദേശകസമിതികളിലെ ചെയർമാൻമാർ പൊതുസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

Download File