ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ദപ്പെട്ട പൊതുവായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പെടുത്തി ഉത്തരവ്

സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ദപ്പെട്ട പൊതുവായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പെടുത്തി ഉത്തരവ്

Download File