ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ശബ്ദങ്ങൾ തേടുന്നു

ശബ്ദങ്ങൾ തേടുന്നു

മലയാള സർവകലാശാല തയ്യാറാക്കുന്ന “മൊഴിയഴക്” ഡോക്യൂമെന്ററിയിലേക്ക് ഗാനാലാപനത്തിനായി വേറിട്ട ശബ്ദങ്ങൾ തേടുന്നു. താല്പര്യമായുള്ള 40 വയസിനും 70 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ പോസ്റ്ററിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കവിത പാടി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക. അവസാന തീയ്യതി:06/02 /2023

Download File