ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തി ദിവസമാക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് മലയാള സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കുന്നു

ശനിയാഴ്ച പ്രവർത്തി ദിവസമാക്കിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് മലയാള സർവകലാശാല നടപ്പിലാക്കുന്നു

Download File