ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിവർത്തന താരതമ്യ പഠന കോഴ്‌സ്കളുടെയും ,ഡിജിറ്റൈസഷൻ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു.

വിവർത്തന താരതമ്യ പഠന കോഴ്‌സ്കളുടെയും ,ഡിജിറ്റൈസഷൻ എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു.