ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

വിവർത്തനത്തിന്റെ  പെൺവഴികൾ ത്രിദിന ദേശീയ സെമിനാര്‍ (തിയതി പുതുക്കി)

വിവർത്തനത്തിന്റെ പെൺവഴികൾ ത്രിദിന ദേശീയ സെമിനാര്‍ (തിയതി പുതുക്കി)

ജൂണ്‍ 11, 12, 13 തിയതികളില്‍ നടത്താനിരുന്ന ദേശീയ സെമിനാര്‍ ‘വിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ പെണ്‍വഴികള്‍’ നടത്താനിരുന്ന തിയതി പുതുക്കി. പുതുക്കിയ തിയതി പിന്നീട്‌ അറിയിക്കും.