ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

വിവിധ പഠനവകുപ്പുകളിൽ എസ് സി/ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ സീറ്റ് ഒഴിവ്

വിവിധ പഠനവകുപ്പുകളിൽ എസ് സി/ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ സീറ്റ് ഒഴിവ്

Download File