ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ (2022-23)- പൊതുസഭയിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം